הוצאות ישירות

אחיות דיווח מצרפי


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 06/2016


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2015

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 06/2015


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2014

אחיות מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014

אחיות מסלול אג”ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014

אחיות דיווח מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014


אחיות מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013

אחיות מסלול אג”ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013

אחיות דיווח מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013


אחיות מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013

אחיות מסלול אג”ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013

אחיות דיווח מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013