מידע סטטיסטי

הנתונים ע”פ חוזר משרד האוצר – אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון מיום 28/03/2011 וכוללים מידע סטטיסטי לגבי אופן הטיפול בבקשות משיכה והעברת כספים לקופות או מסלולי השקעה.