מידע לעמית

יהב קרן השתלמות לאחים ואחיות בע”מ-מיועדת לעמיתים שכירים אחים ואחיות.

הצטרפות לקרן השתלמות

 • זכאי להצטרף לקרן או להמשיך בה כעמית שכיר – עמית קיים, סטודנט ועובד כהגדרתם יוכלו להצטרף כעמיתים, בכפוף לקבוע בתקנון הקרן.
 • על מנת להצטרף לקרן השתלמות יש למלא כנדרש את טופס ההצטרפות (להורדת הטופס נא לחץ כאן) , לצרף תצלום ותעודת זהות. יש להעביר הטפסים להנהלת קרן ההשתלמות עפ”י הכתובת הרשומה בטופס לעיל (באינטרנט). במקרה של תעודת זהות ביומטרית יש לצלם את 2 צידי התעודה.
 • ניתן להצטרף לקרן למפרע (רטרואקטיבית) מתחילת שנת המס בתנאי שההפקדה נעשתה באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית.
 • ניתן להעביר טפסי הצטרפות באמצעות : דואר ישראל: וייצמן 14 תל אביב 6423914, דוא”ל r@aht.co.il , פקס 03-6910696 , וואצאפ החברה  054-6079531

כאמור, הותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון ולא מעבר לאותה שנת מס.

לדוגמא: עמית לגביו הופקדו ביולי הפרשות שבוצעו ממשכורת חודש יוני 2005 בגין החודשים 06/2005 -01, תאריך תחילת הוותק לגביו יהא 31/01/05.

הפקדות

מעסיק- עד 7.5% משכרו של העובד.

עובד- לפחות 1/3 מהפרשת המעסיק.

הפקדות בגין שכר העולה על התקרה בסך 15,712 ? (נכון ל- 01/06) או בגין שנים קודמות אינן נהנות מהטבות מס ומהוות הכנסה לעובד.

 משיכת כספים מהקרן

*משיכת כספים עד לסכום של 100,000 ₪ תתבצע באמצעות העברת טפסי משיכה למשרדי הנהלת הקרן, באחת מהאפשרויות הבאות:

דואר ישראל: וייצמן 14 תל אביב 6423914, דוא”ל: r@aht.co.il , פקס: 03-6910696 , וואצאפ החברה : 054-6079531

*משיכת כספים מעל לסכום של 100,000 ₪ תתבצע באמצעות העברת טפסי משיכה מקוריים בצירוף המחאה מבוטלת/ אישור ניהול חשבון בצירוף חותמת הבנק  מקוריים בלבד למשרדי הנהלת הקרן, באחת מהאפשרויות הבאות: דואר ישראל: וייצמן 14 תל אביב 6423914, הגעה למשרדי החברה בשעות הפעילות.

 1. לאחר תום 6 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה.
 2. לאחר תום 3 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה במידה והגיע ל”גיל הפרישה” כאמור בחוק “גיל פרישה”.
 3. לאחר 3 שנות וותק -זכאות למלגת השתלמות בארץ או בחו”ל בהתאם לאישור הועדה המקצועית של הקרן.
 4. לאחר פטירת העמית.
 5. משיכה שלא כדין – בקיזוז מס בשיעור 48% מכספי המעסיק ומרווחי חלק העובד בכפוף לאישור המעסיק.
  פטור ממס באישור פקיד שומה.

טפסים ניתן לקבל בסניפי הבנק, הנהלת הקרן ובאתר האינטרנט של הקרן תחת הלשונית “טפסים להורדה”.

משיכת כספים תוך 4 “ימי עסקים גמל” ( דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלת מסמכי המשיכה במשרדי הנהלת הקרן בצרוף המסמכים הנדרשים.

העברה מקרן השתלמות אחת לאחרת

טופס העברה אל קרן ההשתלמות יהב אחים ואחיות ישלח אל משרדי הנהלת הקרן, באחת מהאפשרויות הבאות:

דואר ישראל: וייצמן 14 תל אביב 6423914, דוא”ל: r@aht.co.il , פקס: 03-6910696 , וואצאפ החברה : 054-6079531.

 • העמית יפנה לקרן אליה הוא מעונין להעביר הכספים (להלן הקרן המעבירה).
 • העברה מבוצעת בהתאם לבקשה חתומה של העמית , פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים אם נדרשים.
 • הטיפול בהעברת הכספים יעשה ע”י הקרן המעבירה.
 • ההעברה תתבצע בהתאם להסדר התחוקתי מיום קבלת הקרן המועברת.
 • עם קבלת הכספים בקרן המועברת מתעדכן הוותק בחשבון בהתאם לזה שהיה קיים בקרן המעבירה.
 • קיימת אופציה להעברת הכספים מקרן השתלמות נזילה לחשבון קופ”ג במעמד עצמאי.

תשלומי מעסיק – תקנות מס הכנסה

 • עפ”י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקרן את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית , מספר חשבונו בקרן (אם אינו חדש) , סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו , חודש המשכורת בגינו הועברו ושיעורם.
  • על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):
 • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
 • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
  • בגין תשלומים המועברים באיחור על המעסיק , להעביר ריבית פיגורים בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע”י החשכ”ל מעת לעת.

פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) קבע אחריוות למעסיק בדבר עמידה   במועדי התשלום הנ”ל.

 • הודעות פיגור נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.
 • עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקרן בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקרן לא תחשב לפיגור.

מידע כללי

 • מענה אנושי בטלפון מס’ 03-7706086 בימים א’ – ה’ בין השעות 08:00 – 17:00 ובימי ו’ בין השעות 08:00: – 12:00.
 • אישורי מס- מצורפים לדו”ח השנתי בגין השנה החולפת.

ליצירת קשר עם הנהלת החברה :

יהב אחים ואחיות- חברה לניהול קופות גמל בע”מ

איש קשר: רבקה קפון
טלפון: 03-6914941/2
פקס: 03-6910696
כתובת: ויצמן 14, תל אביב 6423914.
דואל:   r@aht.co.il

הלוואות לעמיתים

לידיעתכם, באפשרותכם לקבל בסניפי הבנק הבינלאומי ובחברה המנהלת, מגוון הלוואות בתנאים אטרקטיביים. לפרטים לחץ כאן.

לפרטים לקבלת הלוואה דרך החברה המנהלת לחץ כאן