מידע לעמית

יהב קרן השתלמות לאחים ואחיות בע”מ-מיועדת לעמיתים שכירים אחים ואחיות.

עמיתים יקרים!

החל מה 31.12.2019 הבנק הבינלאומי מפסיק את מתן שירותיו לתפעול קרן ההשתלמות .
החל מה 1.1.2020 יהב אחים ואחיות תקבל שירותי תפעול בבנק לאומי .
לפרטים נוספים לחץ כאן

הצטרפות לקרן השתלמות

 • זכאי להצטרף לקרן או להמשיך בה כעמית שכיר – עמית קיים, סטודנט ועובד כהגדרתם יוכלו להצטרף כעמיתים, בכפוף לקבוע בתקנון הקרן.
 • על מנת להצטרף לקרן השתלמות יש למלא כנדרש את טופס ההצטרפות (להורדת הטופס נא לחץ כאן) , לצרף תצלום ותעודת זהות. יש להעביר הטפסים להנהלת קרן ההשתלמות עפ”י הכתובת הרשומה בטופס לעיל (באינטרנט). במקרה של תעודת זהות ביומטרית יש לצלם את 2 צידי התעודה.
 • ניתן להצטרף לקרן למפרע (רטרואקטיבית) מתחילת שנת המס בתנאי שההפקדה נעשתה באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית.
 • ניתן להעביר טפסי הצטרפות באמצעות : פקס: 072-2790094,
  דואל: moked@yahav-hst.org.il כתובת למכתבים: שמשון 9 ת.ד 3928, פתח תקוה מיקוד 4952701

 משיכת כספים מהקרן

טפסי משיכה יש להעביר למחלקת עמיתים באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

פקס: 072-2790094

דוא”ל: moked@yahav-hst.org.il

 1. לאחר תום 6 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה.
 2. לאחר תום 3 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה במידה והגיע ל”גיל הפרישה” כאמור בחוק “גיל פרישה”.
 3. לאחר 3 שנות וותק -זכאות למלגת השתלמות בארץ או בחו”ל בהתאם לאישור הועדה המקצועית של הקרן.
 4. לאחר פטירת העמית.
 5. משיכה שלא כדין – בקיזוז מס בשיעור 48% מכספי המעסיק ומרווחי חלק העובד בכפוף לאישור המעסיק.
  פטור ממס באישור פקיד שומה .

טפסים ניתן לקבל בסניפי הבנק, הנהלת הקרן ובאתר האינטרנט של הקרן תחת הלשונית “טפסים להורדה”.

משיכת כספים תוך 4 “ימי עסקים גמל” ( דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלת מסמכי המשיכה במשרדי הנהלת הקרן / מחלקת עמיתים בצרוף המסמכים הנדרשים

העברה מקרן השתלמות אחת לאחרת

טופס העברה אל קרן ההשתלמות יהב אחים ואחיות ישלח באחת מהאפשרויות הבאות:

פקס: 072-2790094

דוא”ל: moked@yahav-hst.org.il

מחלקת עמיתים: שמשון 9 ת.ד 3928, פתח תקוה מיקוד 4952701

 • העמית יפנה לקרן אליה הוא מעונין להעביר הכספים (להלן הקרן המעבירה).
 • העברה מבוצעת בהתאם לבקשה חתומה של העמית , פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים אם נדרשים.
 • הטיפול בהעברת הכספים יעשה ע”י הקרן המעבירה.
 • ההעברה תתבצע בהתאם להסדר התחוקתי מיום קבלת הקרן המועברת.
 • עם קבלת הכספים בקרן המועברת מתעדכן הוותק בחשבון בהתאם לזה שהיה קיים בקרן המעבירה.
 • קיימת אופציה להעברת הכספים מקרן השתלמות נזילה לחשבון קופ”ג במעמד עצמאי.

תשלומי מעסיק – תקנות מס הכנסה

 • עפ”י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקרן את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית , מספר חשבונו בקרן (אם אינו חדש) , סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו , חודש המשכורת בגינו הועברו ושיעורם.
  • על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):
 • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
 • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
  • בגין תשלומים המועברים באיחור על המעסיק , להעביר ריבית פיגורים בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע”י החשכ”ל מעת לעת.

פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) קבע אחריוות למעסיק בדבר עמידה   במועדי התשלום הנ”ל.

 • הודעות פיגור נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.
 • עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקרן בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקרן לא תחשב לפיגור.

מידע כללי

טלפון: 072-2790030
פקס: 072-2790095
מייל: moked@yahav-hst.org.il
מענה טלפוני: ימי א’-ה’ בין השעות 08:00-16:00
כתובת למכתבים: שמשון 9 ת.ד 3928, פתח תקוה מיקוד 4952701