מידע למעסיק – מידע כללי

יהב קרן השתלמות לאחים ואחיות בע”מ-מיועדת לעמיתים שכירים אחים ואחיות.

מעסיקים יקרים!

החל מה 31.12.2019 הבנק הבינלאומי מפסיק את מתן שירותיו לתפעול קרן ההשתלמות .
החל מה 1.1.2020 יהב אחים ואחיות תקבל שירותי תפעול בבנק לאומי .
לפרטים נוספים לחץ כאן

הצטרפות לקרן השתלמות

 • זכאי להצטרף לקרן או להמשיך בה כעמית שכיר – עמית קיים, סטודנט ועובד כהגדרתם יוכלו להצטרף כעמיתים, בכפוף לקבוע בתקנון הקרן.
 • על מנת להצטרף לקרן השתלמות יש למלא כנדרש את טופס ההצטרפות ( להורדת הטופס נא לחץ כאן) , לצרף תצלום ותעודת זהות. יש להעביר הטפסים להנהלת קרן ההשתלמות עפ”י הכתובת הרשומה בטופס לעיל (באינטרנט). במקרה של תעודת זהות ביומטרית יש לצלם את 2 צידי התעודה.
 • ניתן להצטרף לקרן למפרע (רטרואקטיבית) מתחילת שנת המס בתנאי שההפקדה נעשתה באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית.
  כאמור, הותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון ולא מעבר לאותה שנת מס.
  לדוגמא: עמית לגביו הופקדו ביולי הפרשות שבוצעו ממשכורת חודש יוני 2005 בגין החודשים 06/2005 -01 , תאריך תחילת הוותק לגביו יהא 31/01/05.
 • ניתן להעביר טפסי הצטרפות באמצעות :פקס: 072-2790094 , דואל: moked@yahav-hst.org.il , כתובת למכתבים: שמשון 9 ת.ד 3928, פתח תקוה מיקוד 4952701

 ניכויים לקרן ההשתלמות

חשבון במעמד שכיר -הניכויים לטובת הקרן בהתאם להסכמי השכר יבוצעו מתלוש המשכורת של העובדים.

העברת הנתונים והכספים מתבצעת באמצעות המסלקה הפנסיונית, במבנה שנקבע בהוראות הדין או בכל דרך אחרת.

 תשלומי מעסיק – תקנות מס הכנסה

 • עפ”י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקרן את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית , מספר חשבונו בקרן (אם אינו חדש) , סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו, חודש המשכורת בגינו הועברו ושיעורם.
 • על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):
  • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד
  • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
 • בגין תשלומים המועברים באיחור על המעסיק, להעביר ריבית פיגורים בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע”י החשכ”ל מעת לעת.
  פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר.
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) קבע אחריוות למעסיק בדבר עמידה במועדי התשלום הנ”ל.
 • הודעות פיגור נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.
 • עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקרן בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקרן לא תחשב לפיגור.