אודות החברה

הבעלים: בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ – 90%
חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע”מ – 10%
מאפייני הקרן:

  • יהב – קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע”מ (להלן “קרן השתלמות” או “הקרן”), היא קופת גמל מאושרת על פי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) תשכ”ד – 1964 (להלן – “תקנות מס הכנסה”). הקרן מאושרת כקרן השתלמות.
  • מספר אישור מס הכנסה של הקרן הוא 418.
  • הקרן הוקמה ביום 16 באפריל 1982.
  • הקרן היא חברה פרטית.
  • הקרן הינה סקטוריאלית ומיועדת לעמיתים שכירים וסטודנטים לסיעוד בהתאם לתקנון הקרן.
  • שיעורי ההפרשות המירביים, שהקרן רשאית היתה לקבל שנת 2004, הם עד 7.5% מהמעביד ו- 2.5% מהעובד. הכספים מופרשים לקרן למטרות השתלמות לשכירים וחיסכון.